WEIGH IN WINNERS

DS 1st Zoltan Huszar
2nd Adam Hamshere
3rd Adam Dunn
BR & E 1st Scott Danvers
2nd Brian Smith
3rd Mick Westaway
Junior 1st Archy Hamshere
2nd Ben Dunn
3rd William Dunn
4th

$25 VOUCHER WINNERS

Heaviest Fish Ben Dunn
Most Fish Scott Danvers